k|ltlglw;efsf] lxpFb] clwj]zg ;+3Lo ;+;b ejg gofF afg]Zj/df a'waf/ a;]sf] lxpFb] clwj]zgsf] k|ltlglw;efsf] a}7sdf dGtJo JoQm ub}{ ;f+;b /fli6«o hgtf kf6L{ g]kfnsf cWoIfd08nsf ;+of]hs /fh]Gb| dxtf] . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र महतो मंगलबार संघीय संसदमा निकै आक्रोशित रुपमा पेश भएका छन् । संसदमा जारी बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पहिले र अहिलेको बजेटमा कुनै भिन्नता नरहेकोले यो स‌ंघीयता विरोधी बजेट भएको तर्क गरेका थिए ।

संघीयताको मर्मअनुसारको बजेट आएकै छैन्, उनले भने, यो बजेटको विशेषता भनेको यो संघीयता विरोधी हो । केन्द्रीय सरकारले नै सबै गर्ने भए देशलाई किन संघीयतामा लगेको भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । यहाँ त संघीयतालाई त लंगौटी लगाइदिने काम पो गर्छन् त । केपी ओली मार्का संघीयता थोडी माग्या थियो हामीले, उनले भने ।

नियम, कानुन, कर्मचारी, बजेट केही नभएको स‌ंघीयताका लागि जनताले आन्दोलन गरेको होइनन् भन्दै उनले अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले फेरी राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलित हुनुपर्ने समय आएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

राजपा सांसद महतोले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालसालै गरेको विज्ञापनको पनि विरोध गरेका थिए । लहरो तान्दा पहरो जान्छ । दादा गिरी नगर्नुहोस् । केपी ओली मार्काको प्रवृत्ति छोड्नुस् जनताले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार कुनैपनि हालतमा खोस्न हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here